ALGEMENE EN SPECIFIEKE VERKOOPS – EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

A. Algemene verkoops – en aannemingsvoorwaarden

 1. Onze voorwaarden primeren ten allen tijde op de aankoopvoorwaarden van onze klant.
 2. Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op onze zetel behoudens andersluidende vervaldag op de factuur.
 3. Wij behouden ons het recht voor om voorschotfacturen tot 70% van de uit te voeren werken of leveringen te maken en tussentijds te factureren naarmate de werkenof de leveringen vorderen, ongeacht de planning van de klant.
 4. Bij niet betaling van onze facturen op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 8,5 % per jaar aangerekend arato van het aantal dagen betalingsachterstand en dit vanaf de vervaldag en wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderdmet 10 % met een minimum van 125 Euro ten titel van conventioneel schadebeding, als fortaitaire schadevergoeding.
 5. De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.
 6. Wanneer de medecontractant de door hem aangegane verplichtingen niet nakomt (op desbetreffende werf of op andere werven) of indien zijn solvabiliteit aangetastis (RSZ-achterstand, WCO, beperking kredietlimiet, …), zijn wij gerechtigd onze prestaties onmiddellijk op te schorten en de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen acht dagen na de ingebrekestelling die zonder resultaat bleef. De schadevergoeding die alsdan zal verschuldigd zijn door de medecontractant voor alle uitgaven, alle arbeid en alles wat wij bij de werken hadden kunnen winnen, wordt contractueel bepaald op 40% van de waarde van het nog uit te voeren werk en 100% van de op maat gemaakte goederen, onverminderd ons recht om onze werkelijke kosten en schade aan te tonen indien deze hoger zouden liggen. Hetzelfde geldt indien de medecontractant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken en/of leveringen.
 7. De offertes gelden slechts tot 6 weken na hun dagtekening tenzij anders vermeld. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.
 8. Alle meerwerken worden in regie aangerekend en de bestelling ervan wordt bewezen door hun loutere uitvoering.
 9. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds bij benadering opgegeven. Het louter verstrijken van de opgegeven termijnen kan nooit aanleiding geven totontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
 10. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomstfinancieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract te vragen of de werken in regie aan te rekenen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf terug op te starten.
 11. Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.
 12. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor schade aan onzichtbare leidingen of toestellen die niet door de klant zijn aangeduid of in kaart gebracht. Bij breuk van een of meerdere tegels bij plaatsingen kunnen wij hoogstens verantwoordelijk zijn voor de herstelkost van de betrokken tegels en nooit voor de gehele vloer, zelfs al zijn de te vervangen tegels niet meer op de markt.
 13. Alle zichtbare gebreken met betrekking tot de leveringen en/of de uitvoering worden geacht te zijn aanvaard vanaf 8 dagen na de levering. Elke klacht betreffende de factuur, levering of de uitvoering moet binnen dezelfde termijn bij aangetekend schrijven worden gedaan.
 14. Wij kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld voor kleine verborgen gebreken die niet onder toepassing van art. 1792 B.W. 2270 B.W. vallen, gedurende een periode van zes maanden na de levering wanneer deze ons bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht binnen een termijn van acht dagen na het ontdekken ervan door de medecontractant.
 15. Eigendomsvoorbehoud. Alle door ons geleverde materialen en toestellen blijven zelfs na hun incorporatie onze exclusieve eigendom tot op het ogenblik dat zij volledig werden betaald door de medecontractant. Goederen die reeds zijn geplaatst en zonder schade kunnen worden gedemonteerd kunnen terug weggenomen worden zonder toestemming van de medecontractant. Bij een beroep op het recht op terugneming zullen we de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van onze schade.
 16. De door de artikelen 1788 en 1789 van het burgerlijk wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de uitvoering van de werken of levering van de materialen, goederen en installaties vordert.

B. Specifieke verkoops – en aannemingsvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden hebben voorrang op eventuele andere voorwaarden vermeld in het contract.
 2. Indien gerede twijfel bestaat over de solvabiliteit van de klant (zoals staking van betalingen, RSZ-achterstand, vervallen wissels, beperking van de kredietlimiet bijCompanyweb.be, …) heeft Decran bvba het recht de overeenkomst te ontbinden of te verbreken zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding kan vragen.
 3. Indien de klant de planning éénzijdig achteruitschuift, heeft Decran bvba het recht de afgewerkte goederen te factureren.
 4. Levertermijn wordt bepaald in functie van bouwkalender Decran (op aanvraag beschikbaar).
 5. Het totaal aan Decran aangerekende boetes en schadevergoedingen (ook wegens eventuele vertraging) samen kunnen nooit meer dan 5% van de waarde van hetcontract bedragen en kunnen nooit verschuldigd zijn indien er niet eerst een aangetekende ingebrekestelling is gestuurd.
 6. Voor bestellingen tot 5.000 € aanvaarden wij geen eis tot borgstelling.
 7. Decran bvba behoudt zich het recht voor om de plaatsing te laten uitvoeren door onderaannemers.
 8. Te voorzien door en ten laste van klant:
  • –  Alle CBM’s, hoogtewerkers, stellingen, …
  • –  Verticaal transport
  • –  Water en elektriciteit
  • –  Bescherming goederen na plaatsing
  • –  Schoonmaak voor oplevering
  • –  Parkeervergunningen, plaatsen signalisatieborden, aanvragen tot afzetten straat
 9. Algemene supplementen:
  • –  Toegangsexamen/opleiding op de werf (125€ per werf)
  • –  Plaatsing op verdieping (125€ per deur / raam / …) – verticaal transport niet inbegrepen
  • –  Wachturen technieker (60€ per uur)
 10. Verzekeringspolis op aanvraag beschikbaar.
 11. Voor deuren met een cilinder voorzien wij enkel werfcilinder (tenzij anders vermeld).
 12. Tekeningen en productiefiches worden één keer opgemaakt en indien nodig één keer gewijzigd, verdere wijzigingen worden aangerekend.
 13. Als de klant om gelijk welke reden zelf de maten opgeeft dan is de klant zelf verantwoordelijk voor deze maten en de gevolgen van eventuele verkeerde opmetingen.
 14. Wij zijn niet verantwoordelijk voor thermische breuken indien er geen thermische studie is aangevraagd.
 15. Na de plaatsing worden de geplaatste goederen opgepoetst en wordt de goede uitvoering van het werk door foto’s gedocumenteerd. De klant staat tussen plaatsingen oplevering in voor de bescherming van de geleverde en geplaatste goederen. Schade en bevuiling die in die periode aan de goederen wordt veroorzaakt is tenlaste van de opdrachtgever.
 16. Zichtbare tekortkomingen of breuken dienen binnen de 48 uur na de plaatsing worden gemeld, zoniet zijn ze niet ten onze laste.
 17. Bij afhalingen op ons bedrijf moeten de goederen onmiddellijk worden gecontroleerd. Klachten achteraf worden niet aanvaard.
 18. Voor niet bezochte werven, is dit een indicatieve prijs onder voorbehoud van bezoek, beschouwende makkelijke toegang en manutentie, alsook de werkhoogte vanmaximaal 3 meter.
 19. Onze producten bevatten brandwerende materialen die onderhevig zijn aan vocht, waardoor wij geen garantie kunnen geven op het goed functioneren van onzeproducten na overmatige blootstelling aan vochtige omgevingen en waterprojecties (onweder, hevige regen, …).
 20. Voor plaatsing in zeeklimaat, vochtige ruimtes, zwembadomgeving en (petro)chemische omgeving geven wij geen garantie tegen roestvorming.

Decran bvba versie 27/06/2018 1/1